Logo_KNML_Sign_70x70

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie, notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

W celu uzyskania informacji dotyczących wysokości pobieranych opłat, prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

W przypadku uiszczania opłat notarialnych, w tym opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztu wypisów i odpisów, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

49 2490 0005 0000 4510 1111 2073

prowadzony przez Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie.

W przypadku składania depozytów notarialnych drogą przelewu, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

41 1030 0019 0109 8503 0009 0036

prowadzony przez CitiBank S.A z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż wyżej wymienione środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Kancelarii w chwili podpisywania aktu notarialnego, a samo przedstawienie przez Strony wydruku potwierdzającego dokonanie dyspozycji przelewu nie jest wystarczające.

TAKSA NOTARIALNA

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest negocjowana z notariuszem przed aktem.