Logo_KNML_Sign_70x70

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie, notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

W celu uzyskania informacji dotyczących wysokości pobieranych opłat, prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

W przypadku uiszczania opłat notarialnych, w tym opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztu wypisów i odpisów, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

49 2490 0005 0000 4510 1111 2073

prowadzony przez Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie.

W przypadku składania depozytów notarialnych drogą przelewu, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

98 1140 2004 0000 3102 7915 9118

prowadzony przez mBank S.A z siedzibą w Warszawie.

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa środków, prosimy każdorazowo przed dokonaniem wpłaty upewnić się telefonicznie bądź mailowo odnośnie aktualności podanych rachunków bankowych.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż wyżej wymienione środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Kancelarii w chwili podpisywania aktu notarialnego, a samo przedstawienie przez Strony wydruku potwierdzającego dokonanie dyspozycji przelewu nie jest wystarczające.

TAKSA NOTARIALNA

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest negocjowana z notariuszem przed aktem.